mapa strony   |   kontakt   |

Całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze

Dokument usunięty dnia 24.08.2016
powód: zmiana strony

Osoba prowadząca: Aleksandra Milewska

Załatwianie sprawy:

Podstawą skierowania do placówki jest orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w placówce albo wniosek rodziców lub opiekunów prawnych o umieszczeniu dziecka w placówce. Przyjmowanie dzieci odbywa się przez całą dobę.
Do placówki dziecko kieruje powiat właściwy do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka. Jeżeli powiat nie może skierować dziecka do placówki z powodu braku odpowiedniej placówki lub z powodu braku miejsca w tego typu placówce na jego terenie, zwraca się do innego powiatu z wnioskiem o skierowanie dziecka do odpowiedniej placówki. W placówce są umieszczane dzieci powyżej 10 roku życia, wymagające szczególnej opieki lub mając trudności w przystosowaniu sie do życia w rodzinie. Umieszczenie dziecka poniżej 10 roku życia w placówce jest możliwe w wyjątkowych przypadkach, szczególnie gdy przemawia za tym stan jego zdrowia lub dotyczy to rodzeństwa.

Wymagane dokumenty:

Do skierowania do placówki powiat kierujący załącza:

  • odpis aktu urodzenia dziecka, a w przypadku sierot lub półsierot również odpis aktu zgonu zmarłego rodzica;
  • orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w placówce albo wniosek rodziców lub opiekunów prawnych o umieszczeniu dziecka w placówce;
  • dostępną dokumentację o stanie zdrowia dziecka, w tym karty szczepień;
  • dokumenty szkolne, w szczególności ostatnie świadectwo szkolne, karty szczepień;
  • informację o prowadzonej pracy z rodziną dziecka i jej rezultatach.

Powrót dziecka do rodziny:

Powrót dziecka do rodziny następuje w przypadku orzeczenia sądu o zakończeniu pobytu dziecka w placówce lub okresowo, na podstawie wniosku stałego zespołu pracowników placówki o zaistnieniu podstaw powrotu dziecka do rodziny i gdy sąd przychyli się do tego wniosku.
W przypadku okresowego powrotu dziecka do rodziny, dyrektor placówki zawiera z rodzicami lub opiekunami prawnymi dziecka umowę określającą warunki okresowego powrotu dziecka do rodziny, a w szczególności zobowiązanie do realizacji przez dziecko odpowiedniego obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki oraz zobowiązanie dyrektora placówki do współpracy z rodzicami lub opiekunami prawnymi dziecka przebywającego okresowo poza placówką w zakresie wykonywanych przez nich funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332),
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. 2011.292.1790).
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Michał Drapikowski
Dokument z dnia: 28.10.2008
Dokument oglądany razy: 2 560
Opublikował: Michał Drapikowski
Publikacja dnia: 26.03.2015
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl